پیپت واشر از مجموعه‎ ای از سلول ها تشکیل شده است که برای پذیرش پیپت ها باز هستند . هر سلول از یک منفذ در بالا برای پذیرش پیپت هایی که باید شسته شوند به همراه یک منفذ انتهایی تشکیل شده است . یک غشای حمایتی از سلول ها پشتیبانی می کند به نحوی که منفذ بالایی برای دریافت پیپت هایی که باید شسته شوند در دسترس است . در ارتباط با منفذ انتهایی روی سلول ها یک شلنگ متصل قرار دارد . هر سلول در غشای حمایتی با خط متقاطعی که به سمت افق در حال توسعه است حمایت می شود . هر کدام از سلول های حمایتی دارای یک غشای سلولی می باشند که دارای یک عرض بالایی و یک عرض پایینی است . این عرض در بالا پهن تر و در پایین باریک تر است . هر غشای سلولی از نظر شکل مخروطی شکل است . یک محفظه هم به چشم می خورد که مایع شستشو را در خود جا داده و آن را دوباره به جریان در می آورد و در همان حین دارای یک قسمت جلویی باز است که باعث می شود دسترسی به سلول ها  آسان شود .

یک پیپت واشر از موارد زیر تشکیل شده است

 • مجموعه ای از سلول ها برای پذیرش پیپت ها ، که هر سلول نام برده شده از یک منفذ در بالا برای پذیرش پیپت هایی که قرار است شسته شوند به همراه یک منفذ در پایین تشکیل شده است .
 • یک غشای حمایتی برای حمایت از سلول های نام برده شده با منافذ بالایی ذکر شده که برای پذیرش پیپت واشر هایی که باید شسته شوند در دسترس است .
 • یک سیستم شلنگ به همراه منافذ انتهایی نام برده شده بر روی سلول های ذکر شده .
 • یک شلنگ تامین که به سیستم شلنگ نام برده شده در ارتباط است .

دستورالعمل های شستشوی پیپت واشر

 • بعد از استفاده ، نوک پیپت واشر را به سمت بالا در جار های پیپت در هر قفسه قرار دهید .

پیپت جار ها دارای آب با اندکی کلوروکس هستند تا جلوی رشد باکتری ها گرفته شود . سطح آب در جار بایستی آنقدر بالا باشد که تمامی نوک ها غوطه ور باشند . در غیر این صورت آکریل آمید و آگار در نوک پیپت سفت می شوند و پیپت را باید دور انداخت چون تمیز کردن آن مشکل می شود . اگر برای آگار و آکریل آمید از پیپت ها استفاده می کنید ، لطفا قبل از قرار دادن در جار آن ها را زیر آب بگیرید .

 • پیپت ها را هر روز درون سبد جمع آوری کنید . پیپت های کثیف را یک یا دو بار زیر آب بگیرید .
 • پیپت ها را در پاک کننده ( دترجنت ) غوطه ور کنید .
 • فورا بعد از حذف دترجنت ، پیپت ها را در طول شب ( یا کمتر از 4 ساعت ) در آب سرد در پیپت واشر آب بکشید .
 • پیپت ها را برای یک ساعت در آب اسمز معکوس خانگی آب بکشید .
 • پیپت ها را در مجاورت با هوای محیط با استفاده از پارچه خشک کرده و در بالای سبد قرار دهید .
 • دستکش بر دست کنید و پیپت ها را مرتب کنید .

دیدگاه ها بسته شده است