پیپت واشر

پیپت واشر از مجموعه‎ ای از سلول ها تشکیل شده است که برای پذیرش پیپت ها باز هستند . هر سلول از یک منفذ در بالا برای پذیرش پیپت هایی که باید شسته شوند