پلاریمتر

پلاریمتر دستگاهی است که در آزمایشگاه ها برای اندازه گیری زاویه ی چرخش ایجاد شده توسط نور پلاریزه ی عبوری از میان یک ماده ی فعال از نظر نوری استفاده می کنند.