پتانسیومتر

پتانسیومتر یک رزیستورسه ترمینالی با یک اتصال چرخشی است که یک تقسیم کننده ی ولتاژ شکل می دهد. اگر دو ترمینال استفاده شود،به عنوان یک رزیستور متغیر عمل می کند