پیرومتر

پیرومتر یک نوع ترمومتر حس کننده از راه دور است که برای اندازه گیری دمای یک سطح استفاده می شود . شکل های متنوعی از این دستگاه در تاریخ وجود داشته اند