تابش سنج

تابش سنج یا رادیومتر دستگاهی به منظور اندازه گیری ریزش تابشی تابش های الکترو مغناطیسی است.تابش سنج یک آشکار سازتابش مادون سرخ یا آشکار سازفرا بنفش می باشد .

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام