تابش سنج

تابش سنج یا رادیومتر دستگاهی به منظور اندازه گیری ریزش تابشی تابش های الکترو مغناطیسی است.تابش سنج یک آشکار سازتابش مادون سرخ یا آشکار سازفرا بنفش می باشد .