انکسار سنج

برای اندازه گیری شاخص انکسار از دستگاه میدانی یا آزمایشگاهی انکسار سنج استفاده می شود.