دستگاه تبخیر روتاری

دستگاه تبخیر روتاری دستگاهی است که در آزمایشگاه های شیمی برای حذف موثر و آرام حلال ها از نمونه ها توسط عمل تبخیر استفاده می شود