زبری سطح که اغلب اوقات فقط زبری نامیده می شود ، جزئی از بافت سطح است . تعیین کمیت آن از طریق انحراف ها در جهت بردار نرمال یک سطح واقعی از شکل ایده آلش توسط دستگاه زبری سنج صورت می گیرد . اگر این انحراف ها زیاد باشند ، سطح زبر و در صورت کم بودن ، سطح نرم است . زبری معمولا جزء فرکانس بالا ، طول موج کوتاه یک سطح اندازه گیری شده در نظر گرفته می شود . گرچه ، در عمل اغلب دانستن هم میدان نوسان و هم فرکانس برای مطمئن شدن از این که این سطح مناسب هدف مورد نظر است ، ضروری می باشد .

زبری نقشی مهم در تعیین این امر ایفا می کند که چطور یک شیء واقعی با محیطش تعامل دارد . سطوح زبر معمولا سریع تر فرسوده می شوند و دارای ضریب اصطکاک بالاتر به نسبت سطوح نرم می باشند . زبری اغلب اوقات یک شاخص خوب به منظور نشان دادن عملکرد یک جزء مکانیکی است ، از آن جایی که بی نظمی در سطح ممکن است باعث شکل گیری نواحی برای ایجاد شکاف و خوردگی شود . از طرف دیگر ، زبری ممکن است باعث افزایش چسبندگی شود .

گرچه یک مقدار بالای زبری اغلب اوقات نامطلوب است ، کنترل آن در فرآیند های ساخت می توان مشکل و هزینه بر باشد . تشخیص زبری توسط دستگاه زبری سنج و کاهش زبری یک سطح معمولا هزینه های تولید و ایجاد آن را افزایش می دهد . این امر اغلب اوقات منجر به یک مبادله ی مزایا و معایب بین هزینه ی تولید یک ترکیب یا جزء و عملکرد آن در عمل می شود . ( به عنوان مثال باعث افزایش هزینه ها ( عیب ) ولی افزایش عملکرد ( مزیت ) شود )

زمانی که سعی در درک این داریم که یک سطح برای هدف خاصی مناسب است یا خیر ، زبری می تواند پارامتر مهمی باشد . سطوح زبر اغلب اوقات سریع تر به نسبت سطوح نرم فرسوده می شوند . سطوح زبر تر معمولا نسبت به خوردگی و شکستگی بیشتر آسیب پذیر هستند ، ولی هم چنین می توانند کمک به افزایش چسبندگی کنند . از زبری سنج  به عنوان مثال در کارگاه ها ، آزمایشگاه ها یا در مجموعه های تولید کمپانی ها ، به منظور تعیین دقیق و سریع زبری سطح یک ماده استفاده می شود .

زبری سنج عمق زبری اندازه گیری شده ( Rz ) و هم چنین مقدار میانگین زبری ( Ra ) را به میکرو متر نشان می دهد . اندازه گیری زبری یک سطح بسیار ساده است . زبری سنج  سطح را در عرض چند ثانیه اسکن کرده و مقدار زبری را به Ra یا Rz نشان می دهد .

دیدگاه ها بسته شده است