زبری سنج

زبری سطح که اغلب اوقات فقط زبری نامیده می شود ، جزئی از بافت سطح است . تعیین کمیت آن از طریق انحراف ها در جهت بردار نرمال یک سطح واقعی از شکل ایده آلش توسط دستگاه زبری سنج صورت می گیرد .