زبری سنج

زبری سطح که اغلب اوقات فقط زبری نامیده می شود ، جزئی از بافت سطح است . تعیین کمیت آن از طریق انحراف ها در جهت بردار نرمال یک سطح واقعی از شکل ایده آلش توسط دستگاه زبری سنج صورت می گیرد .

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام