دستگاه شوری سنج

از دستگاه شوری سنج برای اندازه گیری میزان شوری یک محلول استفاده می شود.