سمپلر ها برای حجم های کم مایعات و در محوده 1 تا 1000 میکرولیتر ساخته شده اند.

سمپلر ها برای حجم های کم مایعات و در محوده 1 تا 1000 میکرولیتر ساخته شده اند.