ژرمیناتور

ژرمیناتور یا اتاقک رشد دستگاهی برای جوانه زدن دانه ها است.