اسلاید استینر

اسلاید استینر خودکار دستگاه هایی هستند که رنگ آمیزی خون محیطی و سایر اسمیر های هماتولوژی را خودکار می کنند تا شمارش های تمایزی میکروسکوپی آزمایشگاهی با استفاده از رنگ Wright ( رایت ) ، یک نوع رنگ رومانوسکی ، ساده شود . اپراتور اسلاید ها را درون یک حامل قرار داده و یک زمان یا شیوه ی کار برنامه ریزی شده را انتخاب می کند .