دستگاه استخراج سوکسله

دستگاه استخراج سوکسله دارای 3 بخش است، یک percolator، یک مخزن و یک مکانیزم سیفونی…

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام