اسپکتروفلوریمتر

اسپکتروفلوریمتر ابزاری است که از ویژگی های فلورسانتی بعضی از ترکیبات برای فراهم سازی اطلاعاتی در رابطه با غلظت آن ها و محیط شیمیایی در یک نمونه ، استفاده می کند.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام