اسپکتروفلوریمتر

اسپکتروفلوریمتر ابزاری است که از ویژگی های فلورسانتی بعضی از ترکیبات برای فراهم سازی اطلاعاتی در رابطه با غلظت آن ها و محیط شیمیایی در یک نمونه ، استفاده می کند.