در فیزیک ، یک اسپکتروسکوپ دستگاهی برای اندازه گیری طیف است . به طور کلی طیف سنج گرافی است که شدت را به عنوان تابعی از طول موج ، از فرکانس ، از انرژی ، از مقدار جنبش آنی یا از جرم نشان می دهد .

انواع طیف سنج

طیف سنج نوری

یک طیف سنج نوری ( اسپکتروفوتومتر ، اسپکتروگراف یا اسپکتروسکوپ ) ابزاری است که برای اندازه گیری ویژگی های مایع در یک نسبت خاصی از طیف الکترومغناطیسی استفاده می شود ، و این کار معمولا در آنالیز طیف سنج به منظور شناسایی مواد صورت می گیرد . متغیر اندازه گیری شده اکثر اوقات شدت نور است ولی می تواند هم چنین به عنوان مثال حالت قطبی شدن نیز باشد . متغیر مستقل معمولا طول موج نور یا یک واحدی است که مستقیما متناسب با انرژی فوتون ، به عنوان مثال عکس سانتی متر یا الکترون ولت ، می باشد و نسبت عکسی با طول موج دارد .

طیف سنج جرمی

طیف سنج جرمی ( MS ) یک تکنیک در شیمی تحلیلی ( تجزیه ) است که کمک به شناسایی مقدار و نوع مواد شیمیایی موجود در یک نمونه توسط اندازه گیری نسبت جرم به بار و فراوانی یون های فاز گازی می کند . یک طیف جرمی نقطه ای از سیگنال یونی به عنوان تابعی از نسبت جرم به بار است . از طیف ها به منظور تعیین ویژگی های ایزوتوپی و عنصری یک نمونه ، جرم های اجزا و مولکول ها ، و برای مشخص سازی ساختار شیمیایی مولکول ها نظیر پپتید ها و دیگر ترکیبات شیمیایی استفاده می شود . طیف سنجی جرمی بواسطه ی یونیزه کردن ترکیبات شیمیایی برای تولید مولکول های باردار یا تکه های مولکولی و اندازه گیری نسبت های جرم به بار آن ها عمل می کند .

طیف سنجی جرمی زمان پرواز ( TOFMS ) روشی از طیف سنجی جرمی است که در آن نسبت جرم به بار یک یون از طریق یک ابزار زمان تعیین می شود . یون ها توسط یک میدان الکتریکی با قدرت مشخص سرعت داده می شود . این سرعت دادن باعث ایجاد یونی می شود که دارای یک انرژی جنبشی مشابه با هر گونه یون دیگری می شود که بار یکسانی دارد. سرعت و شتاب یون بستگی به نسبت جرم به بار دارد . زمانی که بعدا طول می کشد تا ذرات به یک آشکار ساز در یک فاصله ی مشخص برسند ، اندازه گیری می شود . این زمان بستگی به نسبت جرم به بار ذره دارد ( ذرات سنگین تر دارای سرعت های کمتری هستند ) .

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاهتان را بنویسید