طیف سنج

در فیزیک ، یک اسپکتروسکوپ دستگاهی برای اندازه گیری طیف است . به طور کلی طیف سنج گرافی است که شدت را به عنوان تابعی از طول موج و از جرم نشان می دهد .