سل اسپکتروفتومتر

نقش سل اسپکتروفتومتر نگه دارری محلول در دستگاه هنگام اندازه گیری جذب و ایجاد یک مسیر ثابت برای عبور نور می باشد.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام