سل اسپکتروفتومتر

نقش سل اسپکتروفتومتر نگه دارری محلول در دستگاه هنگام اندازه گیری جذب و ایجاد یک مسیر ثابت برای عبور نور می باشد.