لامپ اسپکتروفتومتر

لامپ اسپکتروفتومتر یک منبع نوری تخلیه در گاز است که در اسکپتروسکوپی اغلب زمانی که یک طیف پیوسته در ناحیه ی ماورای بنفش مورد نیاز است ، استفاده می شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام