لامپ اسپکتروفتومتر

لامپ اسپکتروفتومتر یک منبع نوری تخلیه در گاز است که در اسکپتروسکوپی اغلب زمانی که یک طیف پیوسته در ناحیه ی ماورای بنفش مورد نیاز است ، استفاده می شود.