اسپکتروفتومتر

دستگاه اسپکتروفتومتر یک طیف سنج می باشد که برای سنجش غلظت مواد استفاده می شود.