استروبوسکوپ

استروبوسکوپ، ابزاری است که باعث می شود یک شیء متحرک به صورت دایره ای به شکل حرکت آهسته به نظر آیدمعمولا سرعت استروبوسکوپ طبق فرکانس های مختلف قابل تنظیم است

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام