استروبوسکوپ

استروبوسکوپ، ابزاری است که باعث می شود یک شیء متحرک به صورت دایره ای به شکل حرکت آهسته به نظر آیدمعمولا سرعت استروبوسکوپ طبق فرکانس های مختلف قابل تنظیم است