پمپ سرنگی

پمپ سرنگی یک پمپ تزریقی کوچک می باشد که برای به کارگیری اندک مایع ( با یا بدون دارو ) برای یک بیمار استفاده می شود یا به منظور تحقیقات بیوشیمی و شیمیایی.