تاکومتر

تاکومتر یا دور سنج یک دستگاه سنسوری است که برای اندازه گیری سرعت چرخش یک شیء نظیر میله ی موتور در یک ماشین استفاده می شود . این دستگاه تعداد گردش ها در هر دقیقه ( RPM ) هر شیء را مشخص می کند