TDS متر

TDS متر ها ضرورتا ولت متر های کوچکی هستند که ولتاژ ایجاد شده توسط یک سنسور را اندازه می گیرند، این کار معمولا توسط یک سری پین فلزی انجام می شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام