دستگاه تست کشش

آنتی بیوگرام یک دستگاه تست حساسیت آنتی بیوتیک است ، یعنی یک دستگاه تست کشش برای حساسیت یک سویه ی ایزوله شده باکتریایی برای آنتی بیوتیک های مختلف می باشد .

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام