دستگاه تست کشش

آنتی بیوگرام یک دستگاه تست حساسیت آنتی بیوتیک است ، یعنی یک دستگاه تست کشش برای حساسیت یک سویه ی ایزوله شده باکتریایی برای آنتی بیوتیک های مختلف می باشد .