ترموکوپل

ترموکوپل یک دستگاه الکتریکی است که از دو هادی متفاوت تشکیل شده است که نقاط اتصال الکتریکی در دماهای مختلف را شکل می دهند.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام