ترموکوپل

ترموکوپل یک دستگاه الکتریکی است که از دو هادی متفاوت تشکیل شده است که نقاط اتصال الکتریکی در دماهای مختلف را شکل می دهند.