دوربین حرارتی

دوربین حرارتی (که هم چنین یک دوربین مادون سرخ یا دوربین تصویر برداری حرارتی نامیده می شود) دستگاهی است که تصویر را با استفاده از تابش مادون سرخ شکل می دهد.