دوربین حرارتی

دوربین حرارتی (که هم چنین یک دوربین مادون سرخ یا دوربین تصویر برداری حرارتی نامیده می شود) دستگاهی است که تصویر را با استفاده از تابش مادون سرخ شکل می دهد.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام