ترموگراف

برای دما ترموگراف و برای رطوبت هیدروگراف نام دارند . یک نوار دو فلزی برای دما و یک دسته موی انسان برای رطوبت به کار گرفته می شود .