تیشو پروسسور

تیشو پروسسور دستگاه هایی هستند که عمل ثابت سازی ، آب گیری ، تمیز کردن نمونه های بافتی را به منظور کمک به حفظ درست بودن ساختار ترکیبات سلولی آن ها برای بررسی زیر میکروسکوپ نوری یا الکترونی ، خودکار می سازند