تیتراتور

تیتراتور دستگاهی است که به منظور خودکار سازی فرآیند مشخص سازی غلظت های نامشخص یک محلول ، براساس غلظت مشخص یک محلول دیگر ، به کار گرفته می شود . این ابزار به شکل سیستم های ساده به کار برده شده در آنالیز های معمول آزمایشگاهی هستند

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام