تیتراتور

تیتراتور دستگاهی است که به منظور خودکار سازی فرآیند مشخص سازی غلظت های نامشخص یک محلول ، براساس غلظت مشخص یک محلول دیگر ، به کار گرفته می شود . این ابزار به شکل سیستم های ساده به کار برده شده در آنالیز های معمول آزمایشگاهی هستند