کدورت سنج یا توربیدومتر

با روش کدورت سنجی و به کمک دستگاه کدورت سنج می توان پروتئین تام مایع نخاع و ادرار را اندازه گیری کرد.