ویسکومتر

ویسکومتر ابزاری است که برای اندازه گیری ویسکوزیته ی یک مایع استفاده می شود.