تجهیزات آب مقطر گیری آزمایشگاهی

در آب مقطر گیری در آزمایشگاه ها از تجهیزات و دستگاه های مختلف و خاصی استفاده می شود.