بشر آزمایشگاهی

به محفظه ای که برای مخلوط کردن مایعات در آزمایشگاه ها به کار می رود بشر می گویند.