بشر آزمایشگاهی

به محفظه ای که برای مخلوط کردن مایعات در آزمایشگاه ها به کار می رود بشر می گویند.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام