جدول دقت و درستی بورت

دقت و صحت بورت را می توان از جدول درستی بورت سنجید.