جدول دقت و درستی بورت

دقت و صحت بورت را می توان از جدول درستی بورت سنجید.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام