بورت آزمایشگاهی

بورت وسیله ای است برای اندازه گیری مایعات به طور دقیق برای انجام آزمایشات حساس به حجم