کندانسور چیست؟

برای متراکم کردن ماده از گاز به مایع از کندانسور استفاده می شود.