Liebig (straight type)

از این کندانسور در آزمایشگاه برای موارد خاصی استفاده می شود.