simple cold finger (short path)

از این کندانسور که با شکل خاصی طراحی شده در آزمایشگاه ها برای موارد خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام