simple cold finger (short path)

از این کندانسور که با شکل خاصی طراحی شده در آزمایشگاه ها برای موارد خاص مورد استفاده قرار می گیرد.