دستگاه دین استارک

دستگاه دین استارک برای جمع آوری مایعات از جمله آب از رآکتور استفاده می شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام