دستگاه دین استارک

دستگاه دین استارک برای جمع آوری مایعات از جمله آب از رآکتور استفاده می شود.