ارلن مایر

ارلن مایر با ته پهن و شیشه مخروطی شکل و باریک با دهانه ای گرد یکی از وسایل پرکاربرد آزمایشگاه است.