گازشور

لوله ‎های پراکنده کننده ی گاز و شیشه گازشور ها معمولا برای اشباع سازی یک مایع با گاز یا گاز با یک بخار دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.