شیشه های آزمایشگاهی

شیشه هایی که در آزمایشگاه استفاده می کنند اغلب از نوع بوروسیلیکات می باشند