قیف ایمهوف

قیف ایمهوف محفظه ای است که برای دریافت و پردازش فاضلاب مناسب است. ممکن است از آن برای شفاف سازی فاضلاب توسط تصفیه و رسوب سازی ساده، استفاده کرد.