قیف ایمهوف

قیف ایمهوف محفظه ای است که برای دریافت و پردازش فاضلاب مناسب است. ممکن است از آن برای شفاف سازی فاضلاب توسط تصفیه و رسوب سازی ساده، استفاده کرد.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام