اتصالات شیشه ای آزمایشگاه

اتصالات شیشه ای آزمایشگاه برای جفت و جور کردن محکم دستگاه ها به یکدیگر بدون امکان بروز نشتی استفاده می شوند.در مقایسه با روش قدیمی یک پیشرفت به شمار می رود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام