اتصالات شیشه ای آزمایشگاه

اتصالات شیشه ای آزمایشگاه برای جفت و جور کردن محکم دستگاه ها به یکدیگر بدون امکان بروز نشتی استفاده می شوند.در مقایسه با روش قدیمی یک پیشرفت به شمار می رود.