قیف شیشه ای آزمایشگاه

قیف شیشه ای آزمایشگاه قیف هایی هستند که برای استفاده از آزمایشگاه شیمیایی ساخته شده اند . انواع مختلفی ( 9 نوع مختلف ) از قیف شیشه ای آزمایشگاه وجود دارند .