استوانه مدرج (مزور)

یکی از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه استوانه مدرج (مزور یا سیلندر اندازه گیری) می باشد.