استوانه مدرج (مزور)

یکی از ظروف اصلی در حجم سنجی و تیتراسیون در آزمایشگاه استوانه مدرج (مزور یا سیلندر اندازه گیری) می باشد.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام