بالن ته گرد

بالن ته گرد نوعی از بالن است که دارای ته کروی شکل است که به عنوان ابزار و ظروف شیشه ای آزمایشگاهی استفاده می شوند.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام