بالن ته گرد

بالن ته گرد نوعی از بالن است که دارای ته کروی شکل است که به عنوان ابزار و ظروف شیشه ای آزمایشگاهی استفاده می شوند.