دکانتور

دکانتور یک قیف اندازه گیری مایعات برای آزمایشات حساس به میزان حجم

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام