دکانتور

دکانتور یک قیف اندازه گیری مایعات برای آزمایشات حساس به میزان حجم